"จิตผู้รู้คือจิตอวิชชา ถ้าเราฉลาด เราก็จะรู้ ว่าอวิชชา คือ ความไม่รู้ทุกข์ ไม่รู้สมุทัย ไม่รู้นิโรธ ไม่รู้มรรค ไม่รู้กิจต่อทุกข์ ไม่รู้กิจต่อสมุทัย ไม่รู้กิจต่อนิโรธ ไม่รู้กิจต่อมรรค สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ คือ รูปนาม ขันธ์ ๕ กิจต่อทุกข์ คือ การรู้อย่างที่มันเป็น ทุกข์ให้รู้ สมุทัยคือตัวตัณหา ให้ละ นิโรธ คือ พระนิพพาน ให้ทำให้แจ้ง" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610401A ซีดีแผ่นที่ ๗๕

Direct download: 610401A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07