ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของอัศจรรย์ อัศจรรย์ตั้งแต่วิธีการปฏิบัติ อัศจรรย์ในวิธีการเข้าถึงธรรมะแท้ๆ ที่จิตอันบริสุทธิ์เข้าถึง...

พระธรรมเทศนา โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช ที่วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย วันที่ 1 ธ.ค. 56

Direct download: 561201.mp3
Category:general -- posted at: 12:00pm +07