เราค่อยๆ สังเกตไป การปฏิบัติแนวไหนที่สามารถลดละกิเลสได้ กิเลสที่มีอยู่ก็ดับสูญไป กิเลสใหม่ไม่เกิด กุศลที่ไม่มีก็เกิดมีขึ้นมา กุศลที่มีแล้วเจริญขึ้นมา เราวัดด้วยตัวของเราเอง ถ้าเราปฏิบัติตามแล้วลดละกิเลสได้ ก็โอเค ถ้าปฏิบัติแล้วลดละกิเลสไม่ได้ มันก็ไม่ใช่ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 1 มกราคม 2563 ไฟล์ 630101 ซีดีแผ่นที่ 85

Direct download: 630101.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07