"เมื่อก่อนหลวงพ่อก็มีครูบาอาจารย์เยอะแยะ ผ่านวันผ่านเวลาไป เหมือนต้นไม้ใหญ่ล้มไปทีละต้นสองต้น รุ่นที่หลวงพ่อเคยเรียนด้วย ไม่เหลือแล้ว วันข้างหน้า หลวงพ่อก็ล้มไปเหมือนกัน เป็นธรรมชาติ เป็นธรรมดา พวกเราต้องเติบโตขึ้นมาทดแทน ตั้งอกตั้งใจภาวนาเข้า ไม่ประมาท เราไม่รู้หรอกว่า อะไรจะเกิดขึ้น ใจเราต้องมีหลักยึดให้ได้ มีธรรมะ รู้วิธีปฏิบัติ รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องแล้ว ลงมือปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม จนใจเรากับธรรมเข้าถึงกัน ถ้าถึงขีดสุด จะรู้เลยว่า พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นอันเดียวกัน" - หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๖ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (590520A)

Direct download: 590520A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:42pm ICT

590514B สวนสันติธรรม ๖๖ 14 พ.ค. 59 B

"ความเป็นเราเนี่ย ซ่อนอยู่หลังความคิดเท่านั้นเอง ไม่ได้มีจริง กายนี้มันไม่ใช่เรามาแต่ไหนแต่ไรแล้ว... ความรู้สึกเป็นตัวเรา เป็นของเราเนี่ย เกิดจากการไปหมายรู้ผิดๆ ... คือไปมองก้อนนี้ เป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมา" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๖ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (590514B)

Direct download: 590514B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:19pm ICT

"ส่วนใหญ่ปฏิบัติ ไปแทรกแซงจิตกัน ปรุงแต่งจิตแทนที่จะรู้ทันความปรุงแต่งของจิต เรากลับไปตั้งอกตั้งใจปรุงแต่งจิตเสียเอง จิตไม่ดีพยามยามทำให้ดี จิตไม่สุขพยายามทำให้มีความสุข จิตไม่สงบพยายามทำให้สงบ... เราไปแสวงหาของที่ไม่คงที่ ได้มาเดี๋ยวก็เสียไป รักษาไว้ไม่ได้ สิ่งที่คงที่เป็นความจริงแท้ คือสัจจะ (อริยสัจ)" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๖ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (590514A)

Direct download: 590514A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:15am ICT

590513B สวนสันติธรรม ๖๕ 13 พ.ค. 59 B

"จิตที่ดีที่สุดคือจิตของคนธรรมดา จิตปกตินี่เอง... ทางสายกลางอยู่ตรงที่ใจธรรมดานี่เอง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๕ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (590513B)

Direct download: 590513B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:52am ICT

590513A สวนสันติธรรม ๖๕ 13 พ.ค. 59 A

"ศาสนาพุทธเป็นเรื่องของเหตุกับผล ถ้าทำเหตุในทางที่จะทุกข์ ก็มีผลเป็นความทุกข์ ถ้าทำเหตุในทางที่จะพ้นทุกข์ ก็มีผลเป็นความพ้นทุกข์... ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาที่ท้าให้ลองพิสูจน์ดู ถ้ามีเหตุอย่างนี้ก็จะมีผลอย่างนี้ เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จึงไม่มี เพราะฉะนั้น ความจริงหรือสัจจะของศาสนาพุทธมันไม่ดิ้น ไม่อาศัยการตีความ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๕ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (590513A)

Direct download: 590513A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:43am ICT

590508B สวนสันติธรรม ๖๕ 8 พ.ค. 59 B

"หลวงพ่อสอนกรรมฐานให้ เพื่อให้พวกเราพึ่งตัวเองให้ได้นะ ไม่ใช่สอนกรรมฐานเพื่อให้มาพึ่งหลวงพ่อหรือพึ่งใครคนใดคนหนึ่ง เราจะต้องพึ่งตัวเองให้ได้ คนจะพึ่งตัวเองได้ ต้องรู้หลักของการปฏิบัติให้แม่น... ลงมือปฏิบัติไป แล้วสังเกตตัวเอง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๕ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (590508B)

Direct download: 590508B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:40am ICT

590508A สวนสันติธรรม ๖๕ 8 พ.ค. 59 A

"การทำสมาธิจะต้องประกอบด้วยสติเสมอ... ต้องฝึกให้มีสติ หัดรู้สภาวะไปจนสติมันเกิด ใจมันรู้สึกตัวขึ้นมา" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๕ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (590508A)

Direct download: 590508A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:38am ICT

590507B สวนสันติธรรม ๖๕ 7 พ.ค. 59 B

"ภาวนาก็ไม่ใช่แต่ตั้งหน้าตั้งตาภาวนาอย่างเดียว ต้องสำรวจใจต้วเองด้วย อะไรที่ไม่ดี สะท้อนความเห็นแก่ตัว ให้รู้ทันมัน พฤติกรรมจำนวนมากเลย สะท้อนความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ตัวเยอะๆ ภาวนายาก" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๕ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (590507B)

Direct download: 590507B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:35am ICT

"ไม่ต้องไปหาว่าความสุขหรือทุกข์มันตั้งอยู่ตรงไหน แค่รู้สึกว่ามันมีอยู่ นี่อย่างนี้ใช้เวทนาเป็นวิหารธรรม เป็นเครื่องอยู่" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๕ วันที่ ๐๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (590507A)

Direct download: 590507A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:32am ICT

"มีสติเห็นสภาวธรรม มีปัญญาเห็นความจริงของสภาวธรรมว่าเป็นไตรลักษณ์ สติรู้ว่ามีสภาวธรรม เช่น มีร่างกาย มีความโลภ ความโกรธ ความหลง...มีปัญญารู้ว่าสภาวธรรมนั้น ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๕ วันที่ ๐๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (590506B)

Direct download: 590506B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:28am ICT

"การภาวนานะ มันต้องเปิดใจเรียนธรรมะเสียก่อน ให้รู้หลัก การปฏิบัตินั้น คนเค้าสอนกันเยอะแยะไปหมด... แต่ละประเทศก็มีหลายแนวด้วย ตอบยากว่าอันไหนถูกอันไหนผิด พูดไปก็ไม่มีประโยชน์ เรามาเรียนของเราดีกว่า... กรรมฐานใดเป็นไปเพื่อความมักน้อย สันโดษ เพื่อลดละกิเลส เพื่อออกจากกองทุกข์ได้ ใช้ได้... ลดละกิเลสก็ต้องใช้วิธีที่พระพุทธเจ้าสอน ไม่ได้คิดเอาเอง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๕ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (590506A)

Direct download: 590506A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:48am ICT

"ความทุกข์รอเราอยู่ข้างหน้าตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นความแก่ ความเจ็บ ความตาย แต่วันใดที่เรามีธรรมในใจ ใจเราจะไม่ดิ้นรนกระวนกระวาย ไม่ว่าสภาวะอะไรจะเกิดขึ้น เพราะมันรู้ว่า อนาคตข้างหน้า ดีกว่าปัจจุบันแน่นอน" พระอาจารย์สมชาย กิตฺติญาโณ - ทางรอดจากชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ - คอร์สจีน วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

Direct download: sci590509.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:36am ICT

"หน้าที่หลักของเราตอนนี้ ภาวนาดูของจริงไปก่อน เพราะว่าตอนที่เราเรียนรู้ปริยัติ ความรู้ ความเข้าใจนี้อยู่ในสมอง แต่ตอนที่เราภาวนา สังเกตมั้ย เราเรียนรู้ด้วยใจ จิตจะฉลาดได้ เราต้องเรียนรู้ด้วยใจ" คุณแม่ชีอรนุช สันตยากร - สารพันปัญหาของผู้ปฏิบัติ - คอร์สจีน วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

Direct download: orn590512.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:31am ICT

"เราวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติ วัดกันที่กิเลส ว่ากิเลสอะไรยังอยู่ กิเลสอะไรไม่มีแล้วค่อยๆ สังเกตไป" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๕ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ (590430)

Direct download: 590430.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:40pm ICT

"เราไม่รู้ว่าเราจะตายตอนไหนนะ ฉะนั้น กุศลทำให้เกิดเนืองๆ มีสติไว้ รู้เนื้อรู้ตัวไป มีความรู้สึกตัวอยู่นะ กุศลมันก็เจริญอยู่ อกุศลมันก็สิ้นไป ฉะนั้น พยายามรู้สึกตัวสบายๆ ไม่เผลอ ไม่เพ่ง ทำได้อย่างนี้ก็พัฒนาศีล สมาธิ ปัญญาต่อไป" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๕ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ (590423)

Direct download: 590423.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:58pm ICT

"อยากได้ดีก็ตั้งอกตั้งใจภาวนาเอา มาวัดเรียนรู้แล้วก็กลับบ้านไปลงมือปฏิบัติ... อยากภาวนาต้องตั้งใจถวายเวลาปฏิบัติให้พระพุทธเจ้า ต้องทำทุกวันๆ...ต้องมีวินัยในตัวเอง อย่าหลงโลก โลกไม่มีอะไร โลกมีแต่หลอกให้หลงเท่านั้นเอง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๕ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ (590422)

Direct download: 590422.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:10am ICT

"ไม่มีครูบาอาจารย์องค์ไหนให้เราพึ่งได้ตลอดหรอก ตนแลเป็นที่พึ่งของตัวเอง... ความแก่ไม่ปรานีใคร ความเจ็บไม่ปรานีใครหรอก วันหนึ่งก็ต้องตาย ฉะนั้น พวกเรา ถ้าพ่อแม่ตายเราจะเลี้ยงตัวเองอยู่ได้ไหม ต้องถามตัวเองนะ ต้องขยันภาวนาหน่อย พึ่งตัวเองให้ได้... พึ่งตัวเองให้มาก" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๕ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๙ (590416B)

Direct download: 590416B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:43am ICT

"หายใจ รู้สึก เห็นร่างกายตายไปเรื่อยๆ ทำความรู้สึกไว้ ว่ากำลังตายอยู่ นี่เรียกว่าหัดตายก่อนตาย เวลาจะตายจริงจะไม่หวั่นไหว มันชินกับความตาย แต่ใจไม่หดหู่ไม่ท้อแท้ ใจจะร่าเริง ใจจะเบิกบาน ใจทรงสมาธิอยู่ เราเห็นร่างกายหายใจนะ รู้สึกเลยหายใจออกก็ตายไปที หายใจเข้าก็ตาย ร่างกายนี้ตายเป็นลำดับๆ ใจจะเบิกบาน เป็นมรณานุสสติไปในตัวด้วย เจริญปัญญาไปด้วย" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 16 เม.ย. 59 A

Direct download: 590416A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:52am ICT

"อยากให้ทำกุศลให้ถึงพร้อม ไม่ใช่ทำบุญให้ถึงพร้อม บุญเป็นเครื่องอาศัยอยู่กับโลก บุญเวียนอยู่กับโลก กุศล ถ้าเติบโตขึ้นมานะ ออกจากโลก สิ่งที่เรียกว่ากุศล มันก็มีอโลภะ - ไม่โลภ, อโทสะ - ไม่โกรธ, อโมหะ - ไม่หลง เป็นกุศลใหญ่ ... ปัญญาก็คือ อโมหะ - ไม่หลง ฉะนั้น เรามาพัฒนาปัญญา" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๕ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๙ (590414B)

Direct download: 590414B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:15am ICT

"จิตมันเปลี่ยนทุกคราวที่มีผัสสะ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ กระทบอารมณ์เมื่อไหร่ จิตก็เปลี่ยนเมื่อนั้น เพราะฉะนั้น เราปฏิบัติอยู่ในชีวิตธรรมดานี่เอง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๕ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๙ (590414A)

Direct download: 590414A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:09pm ICT

"ธรรมะของพระพุทธเจ้าตีความเอาเองไม่ได้ ถ้าตีความเอาเอง เรามีกิเลส มันจะตีความตามกิเลสทันทีเลย ... ปริยัติก็ต้องรักษาไว้ อย่าไปลบทิ้งตามใจชอบ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๕ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ (590408B)

Direct download: 590408B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:08am ICT

"แค่รู้สึกนะ ร่างกายเคลื่อนไหว แค่รู้สึก สิ่งที่หลวงพ่อสอนให้ดูเบสิค ดูเพลนๆ แต่จะบอกให้ ถ้าทำนะ มรรคผลนิพพานจะอยู่ไม่ไกลเรา เพราะมรรคผลนิพพานเกิดจากจิตเราเกิดปัญญาแก่รอบ รู้ความจริงของกาย รู้ความจริงของใจ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

Direct download: 590525.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:50am ICT

"เราต้องเรียน ต้องรู้หลักของการปฏิบัติให้แม่น หลักธรรมะของพระพุทธเจ้า ถูกครอบคลุมด้วยธรรมะ คือ อริยะสัจ ทุกข์ คือ รูปกับนามคือตัวทุกข์ ถ้าการปฏิบัติ ทิ้งจากการรู้ทุกข์ รู้ด้วยสติ รู้ด้วยปัญญา จะไม่ใช่ทางที่จะพ้นทุกข์เลย" 

Direct download: 590408A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:48am ICT

"ที่จริงโลกนี้ทุกข์ ไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติแล้วมันทุกข์ มันทุกข์อยู่แล้ว แต่คนทั่วไปมันหลง มันเห็นว่าสุข" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๕ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙ (590403B)

 

Direct download: 590403B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:31am ICT

"ถ้าเราใช้จิตที่มีความสุข ไปรู้อารมณ์ที่รู้แล้วมีความสุข แป๊บเดียวก็สงบ รู้ไปสบายๆ ทีนี้ พวกเราเวลาทำสมาธิ เกือบร้อยละร้อย มันใช้จิตที่ไม่มีความสุข ใช้จิตเครียดๆ หรือจิตที่โลภๆ หรือบางทีก็ทำจิตให้หลงๆ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๕ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙ (590403A)

Direct download: 590403A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:59am ICT

1 2 3 4 5 6 7 Next » 21